OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Adam Dulovec

se sídlem , ,
identifikační číslo:

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

  

DEFINICE A POJMY

Kupující – spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)

Kupujícím – podnikatel - je osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „OP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

Kupní smlouva - Kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem, jako Prodávajícím, a Kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

Zboží – věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu.

 

REGISTRACE A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu glamourflowers.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu glamourflowers.cz v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. "Zákon o některých službách informační společnosti".

Informace obsažené v e-mailu nebo v jeho přílohách jsou důvěrné a jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Nejste-li označeným adresátem, není povoleno tento email užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. V takovém případě e-mail a jeho kopie odstraňte z Vašeho systému. Odesílatel e-mailu resp. Internetový obchod glamourflowers.cz (dále jen „Internetový obchod”) neodpovídá za jakoukoliv škodu, vadu nebo jakoukoliv jinou majetkovou nebo nemajetkovou újmu.

  

PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení přijetí objednávky je kupujícímu vystaveno na základě uhrazení objednávky v plné výši (viz. Způsob úhrady). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu. O registraci objednávky je zákazník automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. Následně kupující čeká na závazné potvrzení přijetí objednávky. V momentě jeho obdržení je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

 

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi důkladně seznámit.

 

ZRUŠENÍ NEBO ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem domluvy o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


Objednávku lze zrušit jen na základě emailové komunikace, kterou prodávající potvrdí. Prodávající si vyhrazuje právo přijmout zrušení objednávky jen v případě, že již nebylo zahájeno zpracování objednávky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. Obchodní podmínky jsou platné do odvolání. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

 

ZMĚNA ZBOŽÍ (KVĚTIN)

Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 30 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu. V případě nutné záměny vyšší než 30 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

 

DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 

Dodavatel je zároveň i přepravcem. Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě doručuje prodávající na základě objednávky kupujícího. Kupující se zavazuje, že důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

 

V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat, je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat na sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Za vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován poplatek 290 Kč.


V případě nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží nutné z důvodu chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce uvedených kupujícím, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v co nejkratší dodací lhůtě po domluvě s kupujícím. Při předání dojde k uhrazení poplatku za opakované doručení. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

 

ZPRŮSOB ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady kupující vybírá před výběrem dopravy. Kupující obdrží "Potvzení o přijetí objednávky" jehož součástí je faktura s informacemi o platbě. V případě platby bankovním převodem, kupující uhradí celou částku ve prospěch bankovního účtu 1511327050/3030. Variabilní symbol je číslo objednávky. Pokud je termín převzetí objednávky kratší než 3 dny, zašle kupující "potvrzení o provedené platbě" nebo printscreen obrazovky z internetového bankovnictví na email info@glamourflowers.cz.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu neprodleně na místě a následně i elektronicky na info@glamourflowers.cz (včetně zaslání fotodokumentace - pokud si květiny nepřebíral osobně), a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

 

 ZPŮSOB VRÁCENÍ PENĚZ

U prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, vrácení poměrové nebo celé částky za poškozené zboží, vrátí prodávající kupujícímu peníze formou převodu na bankovní účet, který uvede kupující při reklamaci zboží.

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

V případě, že je e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si internetový obchod následující práva:
1. Jakákoliv smlouva nebo její dodatek je uzavřen pouze a výlučně za kumulativního splnění následujících podmínek:
a) Byla dosažena domluva o všech náležitostech smlouvy (vyloučeno je zejména uzavření jakékoliv smlouvy bez ujednání všech náležitostí s přihlédnutím k následnému chování stran)

b) Smlouva musí být uzavřena výlučně v písemné formě

c) Smlouva musí být podepsána oprávněnými osobami ze strany internetového obchodu

2. Internetový obchod při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za internetový obchod odsouhlasena nebo schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci, případně také orgány společnosti, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednávají jednotlivé obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby Internetového obchodu snavrženým zněním smlouvy neodsouhlasí a internetový obchod v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy.

3. Internetový obchod si výslovně vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to i bez spravedlivého důvodu.

4. Odesílatel e-mailu tímto informuje, že není oprávněn uzavírat za internetový obchod žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen internetovým obchodem a takové pověření nebo zmocnění byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy.
5. V případě, že obchodní jednání obsahuje nabídku a pokud je odesílatel tohoto emailu na základě výše uvedeného oprávněn za internetový obchod uzavřít smlouvu, je adresát nabídky oprávněn nabídku bezodkladně přijmout. Odesílatel e-mailu (nabídky) však vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta (příjemce nabídky) s dodatkem či odchylkou. Výslovně vyloučena i odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky. Internetový obchod si dále vyhrazuje právo, že nabídka ze strany internetového obchodu může být i ve lhůtě určené pro její přijetí.

6. Internetovy obchod ve všech smluvních ujednáních na sebe nepřebírá riziko změny okolností.

 

ZÁVĚREČNÁ ÚJEDNÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.        

Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnuto sobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas. 

Vyhledávání podle parametrů
Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné produkty